เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@756dcwix

Travel License : 11/08056

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 2คืน

เที่ยวไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ลอยโคมซื่อเฟิ่น หมู่บ้านจิ่วเฟิน ซีเหมินติง

รหัสทัวร์

TW_VZ00089

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

15 ม.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

13,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

มี.ค. 67

14,999฿

02-05

13,999฿

04-07

13,999฿

05-08

14,999฿

06-09

14,999฿

07-10

14,999฿

09-12

13,999฿

11-14

14,999฿

13-16

14,999฿

14-17

14,999฿

16-19

13,999฿

18-21

13,999฿

19-22

14,999฿

21-24

13,999฿

25-28

13,999฿

26-29

14,999฿

28-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

05 มี.ค. 67 - 08 มี.ค. 67

13,999

-

-

4,000

-

-

30

06 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67

14,999

-

-

4,000

-

-

30

07 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67

14,999

-

-

4,000

-

-

30

09 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67

14,999

-

-

4,000

-

-

30

11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67

13,999

-

-

4,000

-

-

30

13 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67

14,999

-

-

4,000

-

-

30

14 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

14,999

-

-

4,000

-

-

30

16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67

14,999

-

-

4,000

-

-

30

18 มี.ค. 67 - 21 มี.ค. 67

13,999

-

-

4,000

-

-

30

19 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

13,999

-

-

4,000

-

-

30

21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

14,999

-

-

4,000

-

-

30

25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67

13,999

-

-

4,000

-

-

30

26 มี.ค. 67 - 29 มี.ค. 67

13,999

-

-

4,000

-

-

30

28 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

14,999

-

-

4,000

-

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (22.30)

Day : 2

สนามบินนานาชาติเถาหยวน VZ 3828 (00.45-05.25) – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – โรงละครแห่งชาติไถจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยสือเฟิ่น (4 คนต่อ1โคม รวมค่าโคมลอย) – ซีเหมินติง

Day : 4

ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บจก.ซุปเปอร์ วัน ทราเวล

เมกา บางนา

0071440842

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

ทิพย์วัลย์ แสงโชติ

เซ็นทรัล บางนา

0073260396

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

ทิพย์วัลย์ แสงโชติ

เซ็นทรัล บางนา

4066584240

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง